Deze website maakt gebruik van cookies die worden geplaatst door Google Analytics en door Facebook. Via de instellingen van de browser is het mogelijk deze uit te schakelen. Lees meer in onze privacyverklaring.

Akkoord

Privacyverklaring

RSC Alliance hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit privacy beleid is van toepassing op alle diensten van RSC Alliance, gevestigd te Roosendaal, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40280847.

Persoonsgegevens:
RSC Alliance houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit houdt in dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in ons privacybeleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Gebruik van onze diensten:
Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de verenigingssport uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van ons of die van een derde
partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Verwerking van persoonsgegevens van leden:
Persoonsgegevens van leden worden door RSC Alliance verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde: Voor het verwerken van de contributie, voor het informeren over teamindelingen, competitie-indelingen en wijzigingen en voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen, uitnodigingen voor toernooien ed.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het (digitale) inschrijfformulier t.b.v. het lidmaatschap.

Voor de bovenstaande doelstelling kan RSC Alliance de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, achternaam, tussenvoegsel, voorletters;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • Telefoonnummer(s);
 • Emailadres(sen);
 • Geslacht;
 • Eventuele sport gerelateerde diploma’s;
 • Bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door RSC Alliance opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat u lid bent van de vereniging.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers en vrijwilligers
Persoonsgegevens van medewerkers worden door RSC Alliance verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst en/of vrijwilligersovereenkomst


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst en/of vrijwilligersovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en)kan RSC Alliance de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN nummer;
 • Bankgegevens.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • De verwerking van uw gegevens in Sportlink (KNVB);
 • De verwerking van uw gegevens in SVS+ (Emeni VOF)
 • Een incassobureau in geval van een betalingsachterstand.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
RSC Alliance bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens RSC Alliance van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!